Algemene voorwaarden

Timone is een onderdeel van nostromo.nl. Aan het gebruik van Timone zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Lees deze aandachtig door, zodat je weet wat je rechten en plichten zijn. Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 31 januari 2016.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Timone en de Contractant met betrekking tot de dienst Timone. Door de Overeenkomst aan te gaan verklaart Contractant dat hij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en instemt met de inhoud daarvan. Voor zover niet anders bepaald, zijn de in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter geschreven begrippen gedefinieerd in Artikel 1. Definities.

Timone behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen conform via de website www.timone.nl bekend worden gemaakt.

Artikel 1. Definities

1.1. Dienstverlener: het bedrijf Timone, gevestigd te Berkel en Rodenrijs en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27345058.

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Dienstverlener een overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Dienstverlener of één van haar Partners een offerte daartoe heeft uitgebracht.

1.3. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.

1.4. Dienst: Dienstverlening zoals bepaald in artikel 2.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Dienstverlener en Opdrachtgever krachtens welke Dienstverlener de Dienst zal uitvoeren.

Artikel 2. Dienstverlening

De dienstverlening van Timone bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Domeinnaam koppelen
  Koppelen van bestaande domeinnaam aan een server van Timone
 • Hosten van een Website
  Het hosten van een Website op een Timone server.
 • Ontwerpen van een Website
  Contractant heeft zelf de middelen om haar Website aan te passen aan de huisstijl van de Contractant. Timone kan hierbij per e-mail of telefonisch ondersteunen, indien wenselijk.
 • Het leveren van support
  Timone heeft een helpdesk per e-mail en telefoon waar op basis van fair use vraagstukken neergelegd kunnen worden.
 • Ter beschikking stellen van een Content Management Systeem (CMS)
  Het ter beschikking stellen van een CMS waarmee Contractant zelf aanpassingen kan doen aan de content (tekst, video’s via YouTube en foto’s) van zijn Website.

Artikel 3. Leveringsvoorwaarden

Definities

In deze richtlijn komt aan de met een hoofdletter geschreven woorden onderstaande betekenis toe.

Software: de CMS software inclusief alle bijbehorende handleidingen;

Server: de server(s) waarop de Website en de Software wordt gehost;

Website: de door Timone voor Contractant ontwikkelde website;

Timone Content: de door Timone op de Website geplaatste content waaronder mede doch niet uitsluitend wordt verstaan teksten, foto’s, filmmateriaal en eventuele andere materialen;

Content: de door Contractant op de Website geplaatste content waaronder mede doch niet uitsluitend wordt verstaan teksten, foto’s, filmmateriaal en eventuele andere materialen.

Domeinnaam

Gedurende de looptijd van de Overeenkomst kan Timone domeinnamen voor de Contractant beheren. Deze domeinnamen zijn altijd eigendom van, en staan altijd op naam van Contractant.

Timone staat er niet voor in dat Contractant gerechtigd is de domeinnaam te gebruiken en dat het gebruik geen inbreuk maakt op rechten van derden. Indien Contractant vermoedt dat de domeinnaam inbreuk maakt op rechten van derden zal hij Timone daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

Timone is te allen tijde gerechtigd de domeinnaam op haar netwerk te weren, bijvoorbeeld indien zij het vermoeden heeft dat het gebruik daarvan door Contractantinbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden danwel anderszins onrechtmatige is jegens derden.

Daar waar mogelijk zal Timone Contractant voorafgaand schriftelijk op de hoogte brengen van de verandering. Het weren van een domeinnaam leidt niet tot een verplichting van Timone tot betaling van een vergoeding aan Contractant voor de door hem gemaakte kosten of geleden schade.

Contractant staat er in dat geval voor in dat de door hem geregistreerde domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van derden en vrijwaart Timone voor alle kosten en schade als gevolg van aanspraken van derden dienaangaande.

Opleveren Website

Aan de hand van de door Contractant verstrekte informatie, kan Contractant aan de slag met het invullen van de Website. De Website bestaat uit het aantal in de Overeenkomst bepaalde pagina’s waarop algemene informatie, foto’s en eventuele andere content met betrekking tot de producten en dienstverlening van Contractant is opgenomen. Contractant is ermee bekend dat de Timone content en ontwerp niet specifiek voor hem is ontwikkeld en dat de Timone content eveneens gebruikt kan worden voor websites van derden.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Timone content berusten bij Timone en / of haar licentiegever.

Uitsluitend indien Timone daartoe zelf gerechtigd is, zal Timone na afloop van de Overeenkomst, de content van de Website aan Contractant per e-mail ter beschikking stellen. Dit in de vorm van een export in XML-formaat.

Opleveringstraject

Na het afsluiten van de Overeenkomst zal Timone de Contractant inloggegevens toesturen per e-mail.

Op de Timone website vindt de Contractant een handleiding om zelf de site in te vullen.

Indien wenselijk, kan Contractant Timone inschakelen om aanvullende wijzigingen door te voeren op de site. Na het inrichten van de Website van Contractant heeft Contractant recht op één uur extra kosteloze hulp. Extra uren worden beschouwd als meerwerk. Timone is gerechtigd aan Contractant een factuur te sturen voor meerwerk op basis van een dan geldend uurtarief. Dit wordt altijd vooraf voorgelegd aan Contractant en alleen uitgevoerd indien schriftelijk geaccordeerd.

Gebruiksrecht Software

Gedurende de duur van de Overeenkomst biedt Timone Contractant een niet-exclusieve, beperkte en niet-overdraagbare licentie met betrekking tot de Software. Contractant is uitsluitend gerechtigd de Software te gebruiken (via de aan hem toegekende wachtwoord en gebruiksnaam) op de Server ten behoeve van het wijzigen, ontwikkelen en aanpassen van de Website.

Contractant is niet gerechtigd de Software geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen, toegankelijk te maken, over te dragen aan of op welke wijze dan ook beschikbaar te maken voor enige derde. Tevens is het Contractant niet toegestaan aanpassingen of wijzigingen in de Software aan te brengen, reservekopieën van de Software te maken, de Software te decompileren, de code te verveelvoudigen of anderszins de Software aan reverse-engineering te onderwerpen.

Contractant erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Software

uitsluitend toekomen aan Timone en of haar licentiegevers. Niets uit de Overeenkomst strekt tot de overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten.

Het is Timone toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Software, voor zover dit de afgesproken werking niet nadelig beïnvloedt. Het is Contractant niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken.

Support

Na oplevering van de Website levert Timone aan Contractant de in de overeenkomst opgenomen aantal uren support op het gebied van het gebruik van de Software en de Website. Deze uren worden besteed in reactie op vragen van Contractant. Voor een Website levert Timone 2 uur support per jaar. Deze support vindt op afstand, via de telefoon of online, plaats en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • het op verzoek van Contractant:
  • uploaden van Content;
  • verstrekken van voorlichting met betrekking tot de plaatsing van de Content;
  • aanpassen en aanvullen van de Website.

Contractant is gerechtigd om in aanvulling op het overeengekomen aantal uren support bij te kopen. Timone zal hiervoor een uurtarief van € 80, - excl. btw in rekening brengen.

Hosting

Ten behoeve van de Website biedt Timone aan Contractant een hosting-dienst.

Hieronder wordt verstaan het ter beschikking stellen van de in de Overeenkomst bepaalde hoeveelheid schijfruimte op een door Timone te bepalen Server voor het plaatsen van de Website, het verhelpen van storingen en het verzorgen van de bereikbaarheid van de Website. Timone verbindt zich tot het verzorgen en aan de stand der techniek aanpassen van de beveiliging van de Server en Website en zal haar best doen om onbevoegde toegang tot en onbevoegd aanpassen van de Website te voorkomen.

Eigen content van Contractant

Contractant staat ervoor in dat alle door hem op de Website verstrekte en geplaatste Content, en overige informatie juist en volledig is, alsmede dat hij gerechtigd is deze Content op de Website te plaatsen.

Contractant garandeert dat de Content en zijn gebruik daarvan niet in strijd is met de in Nederland geldende wet- en regelgeving, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden danwel anders niet onrechtmatig is.

Contractant vrijwaart Timone volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door zijn Content en het gebruik daarvan, danwel door het niet nakomen van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst of het handelen in strijd daarmee.

Timone draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het maken van een back-up of een kopie van de Content noch voor het verlies of de beschadigen daarvan. Contractant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een kopie van de Content.

Indien Timone het vermoeden heeft dat de Content inbreuk maakt op de aan derden toekomende (intellectuele eigendoms)rechten dan wel anderszins onrechtmatig is, zal Timone Contractant hiervan op de hoogte brengen en hem een termijn stellen waarbinnen de content dient te worden aangepast. Indien Contractant aan dit verzoek geen gehoor geeft, acht Timone zich gerechtigd de Content van de Website te verwijderen.

Op verzoek van Contractant zal Timone na afloop van de Overeenkomst de Content per e-mail aan Contractant ter beschikking stellen. Timone is gerechtigd de hiervoor door haar gemaakte kosten bij Contractant in rekening te brengen. Indien Contractant van dit recht gebruik wenst te maken zal zij Timone uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de afloop van de Overeenkomst schriftelijk hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 4. Duur en opzegging

4.1. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Dienstverlener.

4.2. Door Dienstverlener opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Dienstverlener is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

4.3. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.4. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na de totstandkoming, tenzij Dienstverlener reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst.

4.5. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook zal Dienstverlener alle wachtwoorden en andere toegangsgegevens van accounts die Dienstverlener in naam van Opdrachtgever aangemaakt en/of beheerd heeft, aan Opdrachtgever afgeven. Dienstverlener kan echter niet garanderen hoe lang deze toegangsgegevens geldig blijven na opzegging, beëindiging of ontbinding van deze Overeenkomst.

4.6. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft Dienstverlener het recht alle met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Dienstverlener op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

4.7. Opzegtermijn bedraagt één dag. Contractant dient een opzegging schriftelijk te melden aan de Dienstverlener.

Artikel 5. Prijzen

5.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (21% btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.2. Alle prijzen op de website van Dienstverlener zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.3. Dienstverlener is gerechtigd de tarieven voor Dienstverlening eens per zes maanden te verhogen. Dienstverlener zal Opdrachtgever hiertoe ten minste twee maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging van meer dan 10% het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één dag.

5.4. Alle voor Dienstverlener uit de overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

6.1. Dienstverlener zal voor het door Contractant verschuldigde bedrag een declaratie sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze declaratie is veertien dagen na de datum van de declaratie, tenzij anders aangegeven op de declaratie of anders overeengekomen in de Overeenkomst.

6.2. Na het verstrijken van 14 dagen na de betalingstermijn is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Dienstverlener.

6.3. Bij een niet tijdige betaling is Contractant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

6.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Contractant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Contractant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

6.5. In bovenstaande gevallen heeft Dienstverlener voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

6.6 Bij weigering of storno van de automatische incasso is de Klant verplicht administratiekosten à €10,- exclusief btw te vergoeden. Dit betekent dat de volgende factuur of automatische incasso automatisch zal worden verhoogd met deze administratiekosten.

Artikel 7. Rechten van intellectuele eigendom

7.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Dienstverlener of diens licentiegevers.

7.2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Contractant de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

7.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

7.4. Het is Dienstverlener toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Dienstverlener door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Contractant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

7.5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Contractant zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €5.000,- per inbreukmakende handeling betalen aan Dienstverlener, onverminderd het recht van Dienstverlener om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. Dienstverlener aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.

8.2. Dienstverlener is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Dienstverlener voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

8.3. Dienstverlener is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door Dienstverlener gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.

8.4. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen zal worden uitgekeerd is het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) bedongen voor de zes maanden voorafgaande aan de schadebrengende gebeurtenis. Dit maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Dienstverlener.

8.5. De aansprakelijkheid van Dienstverlener wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Dienstverlener onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Dienstverlener ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Dienstverlener in staat is adequaat te reageren.

8.6. Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Dienstverlener geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

Artikel 9. Storingen en overmacht

9.1. Dienstverlener heeft het recht om haar systemen, inclusief haar website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Dienstverlener zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Dienstverlener is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met dusdanige buitengebruikstelling.

9.2. Dienstverlener heeft het recht om haar systemen, inclusief haar website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Dienstverlener zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Dienstverlener is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.

9.3. Dienstverlener zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

9.4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Dienstverlener door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Dienstverlener kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 10. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

10.1. Dienstverlener behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

10.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Dienstverlener of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

10.3. Indien Contractant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 11. Slotbepalingen

11.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Dienstverlener gevestigd is.

11.3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte wordt gegeven.

11.4. Informatie en mededelingen op de website van Dienstverlener zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.

11.5. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail of het faxbericht voldoende vaststaat.

11.6. De door Dienstverlener ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

11.7. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.

11.8. Iedere Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij

Logo